Komornicy zwolnieni z VAT tylko do końca września 2015 r

Działając na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej oraz uwzględniając orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów Minister Finansów w dniu 9 czerwca 2015 r. wydał interpretację ogólną nr PT1.050.1.2015.LJU.19 zmieniającą  interpretację ogólną z dnia 30 lipca 2004 r., nr PP10-812-802/04/MR/1556PP.

Minister Finansów analizując tezy wynikające z orzeczeń TS UE (w sprawie C-235/85 i C-456/07) wyjaśnił, że  komornik – wykonując w szczególności czynności egzekucyjne – prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT działając w charakterze podatnika VAT. Powyższe potwierdzone zostało również w postanowieniu NSA z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt I FSK 221/12, stanowiącym wniosek do TS UE o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, i nie zostało zakwestionowane w wyroku TS UE z dnia 26 marca 2015 r., w sprawie C-499/13.

W związku z tym Minister Finansów stwierdził, że wykonywane przez komorników czynności należy uznać za podlegające opodatkowaniu VAT świadczenie usług za wynagrodzeniem. Jednocześnie do tych czynności nie ma zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, a zatem podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Z uwagi na to, wyjaśnienia zawarte w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2004 r., nr PP10-812-802/04/MR/1556PP, są nieaktualne.

Mając na uwadze:

  • zaprezentowane w interpretacji ogólnej z dnia 30 lipca 2004 r. stanowisko, zgodnie z którym komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników VAT,

  • wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadę zaufania obywateli do państwa (określaną również jako zasada lojalności państwa wobec obywatela),
     

  • treść art. 14m § 2 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przewidującego zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku przez okres w nim wskazany, znajdującego zastosowanie w niniejszej sprawie do komorników (jako osób, w stosunku do których zastosowanie się do interpretacji z dnia 30 lipca 2004 r. wyłączyło możliwość ich rejestracji jako podatników i kwartalnego rozliczania VAT, co w kontekście wyrażonej w art. 14k § 2 Ordynacji podatkowej zasady nieszkodzenia wymaga objęcia ich ochroną przewidzianą w art. 14m § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej dla podatników rozliczających się kwartalnie)

 

Minister Finansów postanowił, że komornicy są zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług, z tytułu wykonywanych przez nich czynności za wynagrodzeniem, do końca września 2015 r.