Odpowiedzialność komornika sądowego za wpłatę podatku od sprzedaży egzekucyjnej wyrok TSUE

Wobec narastających wątpliwości dotyczących interpretacji przepisu nakładającego na komorników sądowych obowiązki płatnika VAT, Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt I FSK 221/12 skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne o zgodność z prawem unijnym uregulowania zawartego w art. 18 polskiej ustawy o VAT.

Sąd powziął wątpliwości, czy przepisy unijne dopuszczają ustanawianie instytucji płatnika jako podmiotu, który jest zobowiązany za podatnika obliczyć wysokość podatku, pobrać go od podatnika i wpłacić we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie C-499/13 orzekł, iż co do zasady przepisy nakładające obowiązek odprowadzenia podatku na inną osobę niż podmiot zobowiązany do jego zapłaty, nie są sprzeczne z unijnymi regulacjami. Unijne przepisy pozwalają bowiem na ustalenie szczególnej procedury poboru podatku w sytuacji przymusowej licytacji. Mimo to TSUE uznał, iż komornik nie może ponosić odpowiedzialności jako płatnik VAT wówczas, gdy nie miał możliwości ustalenia, czy istnieje obowiązek podatkowy, czy też wtedy, gdy nie otrzymał środków, aby w terminie odprowadzić należny podatek. Ocena, czy komornik posiada instrumenty prawne aby zrealizować obowiązki wynikające z przepisów ustawy o VAT, należy jednak do sądu krajowego.

Zatem w sytuacji gdy brak wpłaty podatku od sprzedaży egzekucyjnej nie wynika z winy komornika i nie ma on wpływu – mimo należytej staranności – na opóźnienie w regulowaniu należności, komornik nie powinien ponosić konsekwencji takiego opóźnienia.

 

MR Doradcy Podatkowi Wrocław